DELTAKERSTIPEND TIL DET 42. NORDISKE JURISTMØTE, REYKJAVIK  18.-19. AUGUST 2022

De nordiske juristmøter ble stiftet i 1872 i København. Bakgrunnen for initiativet var ideen om meningsbrytninger mellom nordiske dommere, rettsforskere, forvaltningsjurister, advokater og påtalejurister. Møtene går på omgang og holdes hvert tredje år i en av de nordiske hovedstedene. Språket er skandinavisk. Deltakerantallet har på de senere møtene vært 1000-1200. Emnene som behandles, spenner over hele jusen for å diskutere – som det heter i vedtektene – «rätts- och lagstiftningsfrågor som äro av vikt för de nordiska rikena». Hvert av de nordiske land har et eget lokalstyre. Lokalstyret står ansvarlig for gjennomføringen av møtet i sitt land hvert 15. år.

Det norske styret for De nordiske juristmøter lyser med dette ut stipend til deltakelse på det 42. nordiske juristmøte for yngre deltakere bosatt i Norge. Stipend kan søkes av deltakere født i 1987 eller senere. Stipendet er på kr. 10 000 (kr. 11.500 for søkere bosatt i Nordland og Troms og Finnmark), til dekning av deltakeravgift, bankettavgift og reise- og oppholdsutgifter.

Søknad om stipend kan sendes til sekretæren for det norske lokalstyret for De nordiske juristmøter, Victoria Steen Svendsen (Victoria.Steen.Svendsen@domstol.no ).

Søknaden skal oppgi navn, fødselsår, arbeidsgiver, kontaktinformasjon og bankkontonummer for utbetaling.

Søknader må være innkommet senest 25. april 2022.

Avgjørelse om tildeling  og meddelelse av dette vil skje raskt etter søknadsfristens utløp.

Nærmere informasjon om faglig og sosialt program, samt påmeldingsinformasjon finnes på møtets hjemmeside. For å dra nytte av rabatterte satser må påmelding gjøres innen 15. mai 2022.